Een belangrijk werkterrein is voor mij de spiritualiteitgeschiedenis. Dit was al een duidelijk zichtbaar thema tijdens mijn geschiedenisstudie in Utrecht en is het daarna eigenlijk altijd gebleven. Niet alleen mijn proefschrift, maar ook veel andere publicaties gaan over religieuze thema’s.

Deze website brengt een flink aantal van deze teksten samen, voor zover dit qua copyrights mogelijk was. Sommige boeken zijn in eerste instantie bedoeld voor collega’s in de universitaire wereld, andere publicaties richten zich eerder op lezers in de religieuze wereld, zoals monniken, zusters en fraters, kerkelijke ambtsdragers en kerkelijke vrijwilligers. De meeste publicaties echter richten zich op een breed publiek dat geïnteresseerd is in christelijke spiritualiteit, oecumene, kloostergeschiedenis en thema’s van religieus leven.

Terugkerende thema’s

Er zijn professionele publicaties en persoonlijke teksten – ze zijn duidelijk te onderscheiden en toch lopen ze ook in elkaar over. De bezoeker van deze site zal zelf snel kunnen constateren welke thema’s veel voorkomen. Ik volsta met het volgende lijstje (waarin enige overlap zit):

  • christelijke spiritualiteit
  • religieuze letterkunde
  • heiligenverering en pelgrimages
  • geschiedenis van het katholicisme in Nederland
  • geschiedenis van het Nederlandse kloosterleven
  • portretten van religieuzen
  • oblaten en andere lekenverbintenissen bij ordes en congregaties

Ofschoon ik ook graag lees over Jodendom, Islam, Boeddhisme en interreligieuze dialoog, beperken mijn publicaties zich voornamelijk tot de christelijke traditie (in brede zin), de traditie waarin ik sta en ben gevormd. Veel van de teksten gaan over het Nederlandse taalgebied en zijn in het Nederlands geschreven.

Het zal niet verwonderen dat ook landen als Italië, Frankrijk, Duitsland en Engeland dikwijls aan bod komen en dat verschillende publicaties ook in andere talen zijn verschenen. Deze website, die in 2018 tot stand is gekomen, beperkte zich om praktische redenen in eerste instantie tot het Nederlands. Eind 2020 zijn daar de Engelse en Franse pagina’s aan toegevoegd, maar nog niet alle publicaties in die talen zijn ontsloten.

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home